OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ważne od 1.9.2019

WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W tym dokumencie opisano, jakie dane osobowe gromadzimy, jak je wykorzystujemy i komu je udostępniamy. Opisuje również, w jaki sposób chronimy Wasze dane osobowe a także prawa, które przysługują Wam w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe podane podczas odwiedzania strony www.karpos-outdoor.pl przetwarzane są przez firmę Karpos Poland, s. r. o., z siedzibą: Tatranská 243, 059 86 Nová Lesná, REGON: 52 179 141, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Preszowie, sekcja:  Sro, wkładka numer:  37666 / P.

Firma Karpos Poland, s. r. o. może, w związku z prowadzoną działalnością, przekazywać Wasze dane osobowe zewnętrznym przewoźnikom oraz dostawcom, którym dane osobowe klienta są przekazywane w zakresie niezbędnym do sprawnej dostawy towarów; do zewnętrznego biura rachunkowego w celu wypełnienia obowiązków Spółki wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa; lub podmiotom zewnętrznym, za pośrednictwem których możemy przetwarzać płatności za zakupiony towar. Do waszych danych osobowych mogą mieć również dostęp nasi zewnętrzni programiści, którzy pracują nad funkcjonalnością i wyglądem naszej strony internetowej; współpracująca agencja reklamowa, która zapewnia, że jesteście informowani o wszystkich nowościach dotyczących naszej działalności; a także firma, która zapewnia prawidłowe działanie i serwisowanie naszych serwerów. Wasze dane osobowe mogą również wchodzić w kontakt z różnymi agencjami rządowymi podczas wykonywania naszych obowiązków, ochrony naszych albo Waszych praw oraz uzasadnionych interesów. Operator sklepu internetowego www.karpos.pl przetwarza dane osobowe klientów w systemach informatycznych, których bezpieczeństwo i dokładność jest priorytetem dla Spółki. Informacje klienta są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej.

W celu przetworzenia zamówienia prosimy tylko o dane niezbędne do jego przetworzenia. Dane obowiązkowe to tylko te, bez których przetworzenie i wysłanie zamówienia nie byłoby możliwe , takie jak - imię, nazwisko, adres e-mailowy, numer telefonu, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, data zamówienia. W przypadku odbioru hurtowego również nazwa firmy, REGON, NIP, numer VAT, oraz osoba kontaktowa.

Aby utworzyć konto użytkownika - rejestracje, przechowujemy minimalne dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mailowy, data udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik może później podać informacje rozliczeniowe lub wysyłkowe.

W celach marketingowych przechowujemy następujące informacje: adres e-mailowy, imię i nazwisko, datę udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Wyjątkowo i opcjonalnie klient ma możliwość dodania dat urodzenia do nagród - prezentów świątecznych.

Dane, które nam przekazaliście, wykorzystujemy w następujących celach:

1. ŚWIADCZENIE NASZYCH USŁUG

W oparciu o informacje, które zbieramy od Was, możemy dostarczyć Wam nasze usługi  zgodnie z naszymi Warunkami handlowymi. Dane, które zbieramy od Was podczas tworzenia zamówienia, wykorzystujemy dalej na jego przetworzenie oraz załatwienie. Potrzebujemy również tych danych i informacji do naszego systemu księgowości oraz rozliczeń.

2. KOMUNIKACJA Z WAMI

Korzystamy z Waszych danych kontaktowych, aby przesyłać Wam nasze ogłoszenia dotyczące przetworzonych zamówień oraz oferowanych usług. Przetwarzamy również Wasze dane kontaktowe, a także dane dotyczące zakupów, gdy reklamujecie dostarczone towary.

Jeśli wyraziliście na to zgodę, przesyłamy Wam również informacje handlowe, które mogą Was zainteresować. 

3. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRAW

Używamy również waszych danych i informacji, aby w taki sposób zapewnić bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług, aby odpowiedzieć na roszczenia wniesione przeciwko nam w postępowaniach przed organami rządowymi i innymi organami kontrolującymi naszą działalność oraz w celu dochodzenia roszczeń, które nam powstały.

4. PRZETWARZANIE WASZYCH DANYCH OSOBOWYCH POZA SPÓŁKĄ

Po podaniu Waszych danych osobowych spółce, mogą one być przetwarzane przez firmy:

An systems.sk, s.r.o.
Siedziba: Požiarna 1048/4, 020 01 Púchov, Republika Słowacka
REGON: 45 250 588 ,zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Trenčíne, sekcja:  Sro, wkładka numer:  22181/R

esoul s.r.o.
Siedziba: Doležalova 3417/7, Bratysława 821 04, Republika Słowacka
REGON: 51717131, zarejestrowana w  rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Bratysławie I, sekcja: Sro, wkładka numer: 128612/B

Slovak Parcel Service s.r.o.
Siedziba: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28, Republika Słowacka
REGON: 31 329 217,  zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Bratysławie I, sekcja: Sro, wkładka numer:  3215/B

Mailchimp - The Rocket Science Group, LLC
Siedziba: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

5. JAKIE SĄ WASZE PRAWA ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli przekazaliście nam swoje dane osobowe, macie między innymi prawo do korzystania z następujących praw:

Prawo dostępu do danych osobowych osoby zainteresowanej przetwarzanych przez Spółkę, a tym samym prawo do uzyskania od Spółki potwierdzenia , czy Spółka przetwarza, albo nie przetwarza dane osobowe osoby zainteresowanej.

W przypadku gdy dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są przetwarzane przez Spółkę, Spółka na podstawie wniosku osoby, której dane dotyczą, wydaje kopię tych danych osobie, której dane dotyczą. Oprócz powyższego osoba, której dane dotyczą, otrzymuje również informacje dotyczące w szczególności celu przetwarzania danych osobowych, kategorii przetwarzanych danych osobowych, identyfikacji odbiorcy lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały przekazane, okresu przechowywania danych osobowych, informacje o źródle, z którego je uzyskano oraz informacje o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania indywidualnych decyzji, w tym profilowanie.

Wystawienie pierwszego egzemplarzu kopii na podstawie poprzedniego zdania jest bezpłatne. Za wszelkie dodatkowe kopie wymagane przez zainteresowaną osobę, firma naliczy opłatę odpowiadającą kosztom administracyjnym poniesionym przez tę osobę w związku z wydaniem kopii. Jeśli dana osoba zażąda informacji drogą elektroniczną, zostaną one przekazane w powszechnie używanej formie elektronicznej, pocztą elektroniczną, o ile dana osoba nie zażąda o inny sposób przekazania informacji.

Prawo do sprostowania danych osobowych, a tym samym prawo Spółki do sprostowania danych osobowych osoby, która o to występuje lub do dodania takich danych osobowych. Z prawa tego może również skorzystać osoba zainteresowana za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego www.karpos.pl, jak tylko się zarejestruje.

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, w szczególności jeżeli:

1. dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane;
2. osoba zainteresowana wycofuje zgodę, na podstawie której odbywa się przetwarzanie danych osobowych,
3. osoba zainteresowana sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z ust. 7,
4. dane osobowe były przetwarzane nielegalnie,
5. jest przyczyną anulowania wypełnienie zobowiązań wynikających z ustawy, specjalnego przepisu lub traktatu międzynarodowego, którym Republika Słowacka jest związana, albo
6. dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego dla osoby poniżej 16 roku życia.

Osoba, której dane dotyczą, nie ma prawa do usunięcia danych osobowych, pod warunkiem że takie przetwarzanie jest konieczne:

1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi oraz dostępu do informacji;
2. do wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy, specjalnego przepisu lub traktatu międzynarodowego, na mocy którego Republika Słowacka jest związana, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Spółce,
3. z przyczyn związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego,
4. do celów archiwizacji w interesie publicznym, do badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, w przypadku których prawo do usunięcia może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania, albo
5. do ustanawiania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Firma usunie dane osobowe osób, których dane dotyczą, na podstawie wniosku bez zbędnej zwłoki po ustaleniu, że podany wniosek osoby, której dane dotyczą, jest uzasadniony.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w przypadkach, gdy:

1. osoba zainteresowana, której dane dotyczą, kwestionuje poprawność danych osobowych poprzez sprzeciw na podstawie ust. 5 w okresie pozwalającym Spółce zweryfikować dokładność danych osobowych;
2. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, prosi o ograniczenie wykorzystania danych osobowych zamiast usuwania danych osobowych;
3. firma nie potrzebuje już danych osobowych do przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do wykazania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
4. osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego roszczenia Spółki, w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione powody ze strony Spółki przeważają nad uzasadnionymi powodami osoby, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, zażąda ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, Spółka nie przeprowadzi żadnych operacji przetwarzania bez zgody osoby, której dane dotyczą, z wyjątkiem zachowania lub wykorzystania tych danych w celu dochodzenia roszczeń prawnych.

Jeżeli zniesione zostanie ograniczenie przetwarzania danych osobowych, Spółka poinformuje o tym osobę, której dane dotyczą.

Prawo do przenoszenia danych, co oznacza uzyskiwanie danych osobowych przekazanych przez zainteresowaną osobę Spółce, która posiada prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, pod warunkiem że dane osobowe zostały uzyskane za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub na podstawie umowy a ich przetwarzanie odbywa się w formie środków zautomatyzowanych.

Prawo do wycofania zgody. W odniesieniu do zgody na przetwarzanie danych osobowych macie prawo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, o ile Wasze dane osobowe są przetwarzane na podstawie Waszej zgody.

Możecie wycofać swoją zgodę, kontaktując się ze Spółką z podaniem wniosku w dowolny sposób lub kontaktując się z osobą odpowiedzialną, jeśli taka istnieje. (dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej, jeśli takie istnieją, można znaleźć na stronie internetowej Spółki w części „Ochrona danych osobowych”).

Cofnięcie odwołania w zakresie przetwarzania przed cofnięciem takiej zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody.

Osoba zainteresowana, której dane dotyczą ma prawo do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, jeżeli uzna, że jej prawa w zakresie ochrony danych osobowych zostały naruszone.

6. PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie bezpłatnego pisemnego oświadczenia macie również prawo sprzeciwić się na przetwarzaniu Waszych danych osobowych przez Spółkę, jeśli Spółka przetwarza Wasze dane osobowe zgodnie z prawem (ale bez Waszej zgody), a uważacie, że takie przetwarzanie jest ograniczające Wasze prawa lub koliduje z Waszymi prawami.

W związku z przetwarzaniem Waszych danych osobowych możecie sprzeciwić się przetwarzaniu Waszych danych osobowych na podstawie:

1. tytułu prawnego do wykonywania zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub tytułu prawnego uzasadnionego interesu Spółki,
2. przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego,
3. przetwarzania danych osobowych do celów badań naukowych, historycznych lub do celów statystycznych.

Jeśli sprzeciwicie się przetwarzaniu Waszych danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego zgodnie z lit. b) niniejszego ustępu, Wasze dane osobowe nie mogą być dalej przetwarzane przez Spółkę..

Spółka rozpatrzy podany spór w rozsądnym terminie. Spółka nie może dalej przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże niezbędne uzasadnione interesy w przetwarzaniu danych osobowych, które zastępują prawa lub interesy osoby zainteresowanej, której dane dotyczą, lub powody do zastosowania roszczenia prawnego.

Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec decyzji Spółki w dowolnym momencie, która ma bezpośredni wpływ prawny na Was lub ma znaczący wpływ prawny na Was, jeśli decyzja taka zostanie podjęta wyłącznie na podstawie automatycznego przetwarzania Waszych danych osobowych. Mają Państwo prawo poprosić Spółkę o sprawdzenie wydanej decyzji metodą inną niż zautomatyzowana forma przetwarzania, a Spółka jest zobowiązana do zastosowania się do takiego żądania w sposób niezautomatyzowany, tj. decyzja zostanie osobiście weryfikowana przez osobę upoważnioną. Kupujący nie ma tego prawa tylko wtedy, gdy wymagana jest zautomatyzowana decyzja w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy między Spółką a daną osobą zainteresowaną, jeżeli taka decyzja jest podejmowana zgodnie ze specjalnym przepisem lub umową międzynarodową, na mocy których Republika Słowacka jest związana i odpowiednie środki gwarantujące ochronę praw i uzasadnionych interesów osoby zainteresowanej, której dane dotyczą, lub jeśli wyraźnie wyrażacie zgodę na zautomatyzowaną decyzję.

7.  W  PRZYPADKU, JEŚLI WYKORZYSTACIE NIEKTÓRE PRAWA

o których mowa w ust. 5 lub 6, Spółka dostarczy Wam informacje na temat działań podjętych na podstawie praw, z których korzystacie. Zgodnie z poprzednim zdaniem Spółka dostarczy Wam informacje nie później niż jeden miesiąc od daty otrzymania informacji o egzekwowaniu prawa. Jeśli Spółka nie będzie w stanie udzielić Wam informacji w tym terminie, zostaniecie poinformowani o przedłużeniu tego okresu, maksymalnie do dwóch miesięcy (nawet wielokrotnie), wraz z uzasadnieniem

Udzielanie informacji w ramach egzekwowania praw, o których mowa powyżej, jest bezpłatne. W przypadku roszczenia, które jest bezzasadne lub nieproporcjonalne, Spółka może naliczyć odpowiednią opłatę osobie zainteresowanej, albo odmówić podejmowania działań w związku z obowiązującym prawem.

Spółka oświadcza, że zgodnie z Sekcją 6 ustawy o ochronie danych osobowych będzie przetwarzać dane osobowe tylko zgodnie z prawem, zgodnie z dobrymi obyczajami, aby nie naruszać podstawowych praw osoby zainteresowanej, której dane dotyczą, i będzie działać w sposób, który nie narusza ustawy o ochronie danych osobowych ani innych ogólnie obowiązujących przepisów prawnych i nigdy ich nie obejdzie.