REGULAMIN REKLAMACJI

ARTYKUŁ I.

POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

 1. Niniejszy Regulamin procedury reklamacyjnej wydawany jest zgodnie z Ustawą nr. 40/1964, zbiór praw Kodeksu cywilnego (zwany dalej Kodeksem cywilnym) z późniejszymi zmianami, oraz zgodnie z ustawą nr. 250/2007, zbiór praw, w sprawie ochrony konsumentów i zmiany ustawy nr. 372/1990, zbiór praw, w sprawie przestępstw, z późniejszymi zmianami, a także innych ogólnie obowiązujących przepisów prawnych Republiki Słowackiej.
 2. Niniejszy Regulamin procedury reklamacyjnej reguluje procedurę zgłaszania reklamacji na sprzedany towar firmą handlową Karpos Poland, s. r. o., REGON: 52 179 141, siedziba: 059 86 Nová Lesná, Tatranská 243,. jest zgodny z branżą biznesu. Jest wiążący zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego.
 3. W ramach tej procedury reklamacyjnej sprzedawca informuje kupującego o zakresie, warunkach i sposobie reklamacji, w tym o tym, gdzie można złożyć reklamację oraz o możliwości wykonywania napraw gwarancyjnych.
 4. Niniejszy Regulamin reklamacyjny jest publikowany na stronie internetowej sklepu internetowego sprzedawcy www.karpos-outdoor.pl.
 5. Przejmując towar, Kupujący zgadza się z niniejszym Regulaminem procedury reklamacyjnej oraz potwierdza, że zapoznał się z jej treścią.

ARTYKUŁ II.

INTERPRETACJA POJĘĆ PODSTAWOWYCH

 1. Sprzedającym należy rozumieć do celów niniejszego Regulaminu reklamacyjnego firmę handlową Karpos Poland, s. r. o., REGON: 52 179 141, siedziba: 059 86 Nová Lesná, Tatranská 243, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Preszowie, sekcja: Sro, wkładka numer: 37666 / P.
 2. Do celów niniejszego Regulaminu reklamacyjnego Kupujący jest oznaczany jako osoba fizyczna lub prawna, która jako konsument nabyła towary od Sprzedawcy w ramach jego sieci sprzedaży lub za pośrednictwem handlu elektronicznego na stronie internetowej Sklepu internetowego Sprzedawcy i ma prawo dochodzić odszkodowania od odpowiedzialności za wady towarów.
 3. Do celów niniejszej procedury reklamacyjnej reklamację należy rozumieć jako dochodzenie odpowiedzialności za wady produktu.
 4. Do celów niniejszego Regulaminu reklamacyjnego rozpatrzenie reklamacji oraz rozstrzygnięcie reklamacji oznacza zakończenie procedury reklamacyjnej poprzez przekazanie naprawionego produktu, wymianę produktu za nowy, zwrot ceny zakupu produktu, uiszczenie rozsądnej zniżki od ceny produktu lub pisemne wezwanie do przyjęcia kwoty reklamacyjnej albo uzasadnione odrzucenie roszczenia reklamacyjnego.
 5. Do celów niniejszej procedury reklamacyjnej osąd ekspercki oznacza ekspertyzę lub opinię wydaną przez upoważnioną, notyfikowaną lub akredytowaną osobę lub opinię osoby upoważnionej przez producenta do wykonywania napraw gwarancyjnych.

ARTYKUŁ III.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Towar, który ma zostać sprzedany, musi mieć wymaganą jakość, w stosownych przypadkach określoną przez prawo, a także ilość, wymiar lub wagę i musi być wolny od wad, w szczególności musi spełniać obowiązujące normy techniczne.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady, które towary zostały sprzedane przy odbiorze przez kupującego oraz za wady, które wystąpią po przyjęciu towarów w okresie gwarancji. W przypadku towarów sprzedawanych po niższej cenie nie ponosi odpowiedzialności za wady, za które wynegocjowano niższą cenę.
 3. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
 4. Jeżeli okres użytkowania jest oznaczony na sprzedawanym towarze, jego opakowaniu lub dołączonych do niego instrukcjach, okres gwarancji nigdy nie wygasa przed upływem tego terminu.
 5. W przypadku towarów przeznaczonych do dłuższego użytkowania specjalne przepisy przewidują okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące. Okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące może obejmować tylko niektóre części towaru.
 6. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty otrzymania towaru przez kupującego. Jeżeli zakupiony towar ma zostać oddany do użytku oraz uruchomiony przez przedsiębiorcę innego niż sprzedawca, okres gwarancji rozpoczyna się dopiero od daty uruchomienia towaru, pod warunkiem, że kupujący zamówił uruchomienie nie później niż trzy tygodnie po otrzymaniu towaru oraz należycie i terminowo zapewnił niezbędną współpracę w celu wykonania usługi.
 7. Jeżeli okres gwarancji rozpoczyna się w dniu innym niż dzień otrzymania towaru przez kupującego, fakt ten musi zostać wskazany oraz zapisany w karcie gwarancyjnej.
 8. Na żądanie lub wniosek kupującego sprzedawca jest zobowiązany do przedstawienia gwarancji na piśmie (pismo albo certyfikat gwarancyjny). Jeśli pozwala na to charakter towaru, wystarczy wystawić dowód zakupu zamiast pisma albo certyfikatu gwarancji.  
 9. Poprzez oświadczenie (pismo albo certyfikat gwarancyjny) wydane kupującemu lub w reklamie gwarancyjnej sprzedawca może udzielić gwarancji wykraczającej poza zakres gwarancji przewidziany przez prawo. W karcie gwarancyjnej sprzedawca dokładnie określi warunki oraz zakres takiej gwarancji.
 10. Okres od skorzystania z prawa do odpowiedzialności za wady do momentu, w którym kupujący był zobowiązany do przejęcia towaru po naprawie, nie jest objęty okresem gwarancji.
 11. W przypadku wymiany towaru okres gwarancji zaczyna biec ponownie od momentu otrzymania nowego towaru. To samo dotyczy wymiany nowej części objętej gwarancją. Jeśli wadliwe towary zostaną wymienione za nowe, kupujący otrzyma dokument, na którym wymienione towary zostaną dokładnie oznaczone. Wszelkie inne reklamacje oparte są na oryginalnym dowodzie dostawy i niniejszym dokumencie reklamacyjnym.
 12. Uprawnienia kupującego z tytułu odpowiedzialności za wady towaru wygasają, jeżeli nie zostały wykonane w okresie gwarancyjnym.

ARTYKUŁ IV.

WARUNKI GWARANCJI

 1. Przy odbiorze towaru kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru oraz sprawdzenia kompletności towaru i odpowiednich dokumentów (dokument podatkowy, faktura, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi lub inny dokument niezbędny do działania zakupionego towaru). W przypadku odbioru osobistego kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru oraz wszelkich widocznych wad związanych z uszkodzeniem mechanicznym towaru lub jego opakowania, ilością dostarczonego towaru, kompletności dokumentów, w przypadku takiego zdarzenia jest potrzebne natychmiast zgłosić inne oczywiste wady. Gdy towary są dostarczane kurierem lub pocztą, kupujący jest zobowiązany do napisania w miejscu odbioru towaru raportu reklamacyjnego dotyczącego wszelkich oczywistych wad - niekompletności przesyłki, uszkodzenia mechanicznego towaru, jego opakowania, lub ewentualnie zapisać inne oczywiste wady. Późniejsze reklamacje dotyczące widocznych wad, które  możliwe do ustalenia zaraz po otrzymaniu towaru oraz w przypadku niekompletności towarów i dokumentów, nie mogą zostać przyjęte, a reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za widoczne wady wykrywalne przy przejęciu towarów oraz za niekompletność dostarczonych towarów lub dokumentów, nawet jeśli kupujący nie skorzysta z prawa do kontroli towarów przy jego przejęciu.
 2. Roszczenia dotyczące uszkodzeń mechanicznych towarów, które nie były widoczne przy ich odbiorze, należy zgłaszać bez zbędnej zwłoki po odbiorze towarów, najpóźniej w ciągu 24 godzin od ich otrzymania. Późniejsze roszczenia nie będą akceptowane.
 3. Przewoźnik odpowiada za uszkodzenie towaru podczas transportu, ponieważ wszystkie towary są ubezpieczone. Na podstawie protokołu reklamacyjnego, klient otrzyma po zawarciu przypadku uszkodzenia z przewoźnikiem rozsądny dyskont z ceny towaru lub dostawę nowych produktów.
 4. Jeżeli towary przekazane kupującemu nie odpowiadają jakości podanej przez sprzedającego na jego stronie internetowej, kupujący jest zobowiązany do powiadomienia sprzedawcy o takim fakcie w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania towaru. Dodatkowe roszczenia tego typu nie będą akceptowane.
 5. Przed pierwszym użyciem zakupionego towaru kupujący jest zobowiązany zapoznać się z warunkami gwarancji towaru, w tym z instrukcją obsługi, a następnie postępować tylko i wyłącznie zgodnie z tymi informacjami.
 6. Kupujący jest zobowiązany dochodzić praw wynikających z odpowiedzialności za wady towaru bez zbędnej zwłoki po ich wykryciu, najpóźniej do upływu okresu gwarancji.
 7. Gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wad funkcjonalnych towaru spowodowanych wadą produkcyjną.
 8. Gwarancja nie dotyczy w szczególności wad spowodowanych zużyciem lub nadmiernym użytkowaniem rzeczy lub towaru, wad spowodowanych użyciem towaru w warunkach niezgodnych z charakterem towaru, lub wymienione w odpowiedniej dokumentacji produktu, wady spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z towarem, niezgodne z instrukcją jego użytkowania, niewłaściwą obsługą, pielęgnacją albo konserwacją towarów, wady spowodowane użyciem komponentów innych niż zalecane przez producenta lub dostawcę, wady spowodowane mechanicznym uszkodzeniem towaru po jego przejęciu przez kupującego, wady spowodowane niewłaściwym montażem lub nieprofesjonalnym uruchomieniem towarów, wady spowodowane naprawą lub modyfikacją towarów przez osoby inne niż autoryzowany serwis, wady spowodowane przez elementy naturalne, towary z naruszeniem plomb zabezpieczających oraz naklejek, jeśli występują, mechaniczne uszkodzenie towaru, jeśli nastąpi takie wydarzenie, inne widoczne wady i niekompletność dostarczonego towaru, które nie zostały zgłoszone sprzedawcy po otrzymaniu towaru, w przypadku uszkodzeń mechanicznych, których nie można było wykryć przy odbiorze bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu towaru, towary użyte z wadą lub zwiększony zakres wad, części zużywalne zużyte przed upływem okresu gwarancyjnego, jeżeli kupujący wiedział o usterce odpowiednio przed przejęciem towaru, został ostrzeżony o wadzie, a na ujawnioną wadę otrzymał zniżkę od ceny towaru, albo jeżeli kupujący zgłosi roszczenie do towarów po upływie okresu gwarancyjnego.
 9. Jeśli Sprzedawca oferuje Kupującemu towary dodatkowy prezent do zrobionych zakupów, to Kupujący decyduje, czy oferowany prezent zostanie przyjęty. Prezent nie jest towarem sprzedanym i dlatego nie jest objęty gwarancją, a sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady. Jeżeli sprzedawca wie o wadach towarów, które oferuje kupującemu w prezencie, jest zobowiązany do powiadomienia kupującego o podarunku. Jeżeli na darowanym towarze pojawiają się wady, o których sprzedawca nie powiadomił kupującego, kupujący ma prawo zwrócić prezent. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy zakupu towaru, jest on zobowiązany zwrócić sprzedającemu wszystko, co otrzymał na podstawie umowy, tj. wraz z zakupionym towarem zobowiązany jest zwrócić także towar otrzymany w prezencie.

ARTYKUŁ V.

STOSOWANIE PRAWA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY

 1. Kupujący może skorzystać z prawa do odpowiedzialności za wady w siedzibie firmy w Novej Lesnej pod adrese mul. Tatranská 243 lub w autoryzowanym centrum serwisowym (informacje o autoryzowanych punktach serwisowych można uzyskać od sprzedawcy poprzez kontakty wymienione na tej stronie internetowej w sekcji „Kontakt”.
 2. Jeżeli kupujący wymaga naprawy wadliwego towaru a w karcie gwarancyjnej podano innego przedsiębiorcę do naprawy, który jest w miejscu sprzedającego lub w miejscu inspekcji bliższej kupującego, kupujący skorzysta z prawa do naprawy u przedsiębiorcy przeznaczonego do wykonywania napraw gwarancyjnych.
 3. Prawo do naprawy towaru, kupujący może ubiegać się w autoryzowanych centrach serwisowych, które są wymienione w dokumentacji za towary, albo sprzedający powiadamia kupującego na jego żądanie lub wniosek.
 4. Kupujący może złożyć reklamację, przekazując wadliwy towar oraz odpowiednie dokumenty reklamacyjne lub wysyłając go (pocztą lub kurierem) na miejsce określone w punktach nr. 1, 2, lub 3 niniejszego artykułu.
 5. Jeżeli charakter towaru nie pozwala na dostarczenie towaru do sprzedawcy lub autoryzowanego centrum serwisowego, kupujący ma prawo zażądać usunięcia wady na miejscu lub uzgodnić ze sprzedawcą sposób transportu towaru do serwisu.
 6. Zgłaszając reklamację, kupujący jest zobowiązany do przedstawienia odpowiedniego certyfikatu gwarancyjnego (jeśli taki został wydany) oraz dowodu zakupu towaru, albo dowodu o zapłacie ceny zakupu towaru. Niedostarczenie powyższych dokumentów nie będzie uważane za gwarancję reklamacyjną. Niepełne lub nieprawidłowo zmienione świadectwo gwarancji jest nieważne. Kupujący jest również zobowiązany do przedstawienia dowodów wszelkich wcześniejszych napraw związanych z gwarancją towaru.
 7. Składając reklamację, Kupujący powinien dokładnie opisać wadę towaru oraz sposób jego ujawnienia. Jednocześnie powinien podać adres kontaktowy (adres trwały, lub adres zamieszkania, lub adres siedziby, numer telefonu, adres e-mailowy), na który Sprzedawca zostanie poinformowany o sposobie zaspokojenia roszczenia reklamacyjnego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe informacje podane przez Kupującego oraz za niemożność dostarczenia dokumentów na wskazany adres kontaktowy Kupującego. Kupujący wskazuje również, które z roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wady, na które się powołuje, oraz sposób, w jaki żąda otrzymanie rozstrzygniętej reklamacji (odbiór osobisty, przesyłka pocztowa).
 8. Jeżeli kupujący wysyła wadliwy towar do sprzedawcy lub centrum serwisowego, jest on zobowiązany do zapakowania go w odpowiednie opakowanie, które odpowiednio dobrze chroni towar i spełnia wymagania dotyczące transportu delikatnych towarów, i jest zobowiązany do oznaczenia przesyłki odpowiednimi symbolami. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru spowodowane niewłaściwym opakowaniem.
 9. Za dzień rozpoczęcia procedury reklamacyjnej uważa się dzień, w którym kupujący złożył reklamację u sprzedawcy lub autoryzowanego centrum serwisowego. W przypadku reklamacji osobistej jest to dzień przekazania wadliwego towaru wraz z wszystkimi odpowiednimi dokumentami do sprzedawcy lub autoryzowanego centrum. Wysyłając wadliwy towar do sprzedawcy lub do centrum serwisowego uważa się dzień rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, gdy wadliwe towary wraz z odpowiednimi dokumentami zostały dostarczone do sprzedawcy lub do centrum serwisowego.
 10. Jeśli kupujący nie złoży wszystkich wymaganych dokumentów podczas składania reklamacji, lub wystąpi zdarzenie, że nie są one czytelne lub dostarczone towary są niekompletne, procedura reklamacyjna rozpoczyna się dopiero w dniu dostawy kompletnego towaru oraz wszystkich wymaganych dokumentów. Jeśli kupujący nie uzupełni brakujących dokumentów oraz towarów na żądanie lub wniosek sprzedawcy, reklamacja zostanie uznana za bezzasadną.

ARTYKUŁ VI.

ROZPATRZENIE REKLAMACJI

 1. W przypadku osobistej reklamacji towaru sprzedawca wydaje kupującemu protokół odbioru, który stanowi potwierdzenie otrzymania (zgłoszenia) reklamacji.
 2. Jeśli reklamacja zostanie zgłoszona za pomocą komunikacji elektronicznej na odległość, sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania kupującemu potwierdzenia otrzymania reklamacji; jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe dostarczenie potwierdzenia, należy je dostarczyć bez zbędnej zwłoki, ale najpóźniej wraz z dowodem rozpatrzenia reklamacji; potwierdzenie roszczenia reklamacji nie musi być dostarczone, jeśli kupujący ma możliwość udowodnienia roszczenia reklamacji w inny sposób.
 3. Jeśli kupujący zgłosi roszczenie reklamacyjne, sprzedawca lub jego upoważniony pracownik lub wyznaczona osoba jest zobowiązana pouczyć kupującego o przysługujących mu prawach zgodnie z § 622 oraz § 623 Kodeksu Cywilnego Republiki Słowackiej. Na podstawie decyzji kupującego, które wynikają z praw z odpowiedzialności za wady, sprzedawca jest zobowiązany do ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach nie później niż 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, w uzasadnionych przypadkach, szczególnie w przypadku skomplikowanej oceny technicznej lub usługi, nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia reklamacyjnego. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji reklamacja zostanie niezwłocznie rozstrzygnięta; reklamacji nie można jednak rozpatrywać dłużej niż przez 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 4. Po upływie terminu na zaspokojenie roszczenia reklamacyjnego, o którym mowa w punkcie nr. 3 niniejszego artykułu, kupujący ma prawo odstąpić od umowy lub prawo do wymiany towaru na nowy towar.
 5. Jeżeli kupujący zgłosił reklamację towarów w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zakupu towaru, sprzedawca może rozpatrzyć zgłoszoną reklamację, odmawiając ją jedynie na podstawie opinii eksperta; ale niezależnie od wyniku oceny eksperta, konsument może nie zostać zobowiązany do pokrycia kosztów oceny pracy eksperta lub innych kosztów oceny pracy eksperta.
 6. Jeżeli kupujący złożył reklamację po upływie 12 miesięcy od zakupu, a sprzedawca ją odrzucił, osoba, która rozpatrzyła reklamację, jest zobowiązana wskazać w dowodzie reklamacji osobę lub eksperta, do którego konsument może wysłać produkt do profesjonalnej oceny. Jeżeli produkt zostanie wysłany do oceny eksperta do wyznaczonej osoby, koszty oceny eksperta, a także wszelkie inne powiązane koszty, ponosi sprzedawca, niezależnie od wyniku oceny eksperta. Jeżeli konsument udowodni odpowiedzialność sprzedającego za wadę na podstawie profesjonalnego osądu, może on ponownie złożyć reklamację; okres gwarancji nie wygasa podczas oceny eksperta. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi w ciągu 14 dni od daty odzyskania wszystkich kosztów poniesionych na rzecz oceny eksperckiej, a także wszystkich związanych z tym uzasadnionych kosztów. Ponownie złożona reklamacja nie może zostać odrzucona.
 7. W przypadku oczywiście bezzasadnej reklamacji złożonej przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo dochodzić od Kupującego wszystkich kosztów poniesionych przez Kupującego w związku z reklamacją.
 8. Sprzedawca przekaże Kupującemu raport końcowy z rozpatrzenia reklamacji, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji, który jest potwierdzeniem rozpatrzenia reklamacji. Wraz z przekazaniem protokołu wyjściowego z rozpatrzenia reklamacji sprzedawca wypełnia również swój obowiązek wynikający z reklamacji (przekazanie naprawionego reklamowanego towaru, przekazanie nowego towaru, na który wymieniony towar został wymieniony, zwrot ceny zakupu lub jej części lub zwraca towary zgłoszone niezgodnie z prawem, jeżeli wniosek reklamacyjny został odrzucony).
 9. Sprzedawca informuje kupującego o roszczeniu reklamacyjnym, wysyłając do niego wiadomość e-mailową, jeśli kupujący podał w tym celu swój adres e-mailowy. Jednocześnie Sprzedawca poprosi Kupującego o przejęcie towaru lub wszelkich innych roszczeń związanych z reklamacją (zwrot ceny zakupu, albo wymiana towaru), jeżeli Kupujący poprosił o osobisty odbiór rozstrzygniętej reklamacji. Jeżeli kupujący poprosi o przesłanie reklamacji pocztą, sprzedawca wysyła naprawiony towar, wymieniany towar lub cenę zakupu towaru na podany adres kupującego wraz z potwierdzeniem rozpatrzenia reklamacji (protokół wyjściowy).
 10. Sprzedawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru reklamacji oraz przekazywania go organowi nadzorczemu do kontroli. Protokół roszczenia reklamacyjnego musi zawierać informacje o dacie roszczenia, dacie i sposobie obsługi roszczenia oraz numerze seryjnym dokumentu roszczenia.

ARTYKUŁ VII.

METODY REKLAMACJI

 1. Jeżeli wada towaru może zostać usunięta w okresie gwarancji, Kupujący ma pełne prawo usunąć ją bezpłatnie, w odpowiednim czasie i we właściwy sposób. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady towaru bez zbędnej zwłoki. Sprzedawca decyduje o sposobie usunięcia wady. Zamiast usunięcia wady Kupujący może wymagać wymiany towaru lub, jeśli wada dotyczy tylko części towaru, wymiany tej części, jeżeli nie spowoduje to nadmiernych kosztów w stosunku do ceny towaru lub całkowitej wagi wady. Sprzedawca może zawsze wymienić towar wadliwy na towar nie wadliwy zamiast usunąć wadę, chyba że spowoduje to poważne trudności na stronie kupującego. Wady usuwalne to wady towaru, których usunięcie nie pogarsza jakości lub wydajności towaru.
 2. Jeżeli wygląd towaru po naprawie pogorszył się, a naprawa gwarancyjna nie wpłynęła inaczej negatywnie na całkowitą funkcjonalność towaru, reklamację można rozwiązać poprzez obniżenie ceny zakupu.
 3. Kupujący ma prawo zażądać bezpłatnej wymiany towaru za nowy lub odstąpić od umowy kupna towaru, jeżeli istnieje wada, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe używanie towaru jako produktu wolnego od wad, nawet jeśli wady można usunąć, ale po ponownym wystąpieniu wady po naprawie Kupujący nie może jednak prawidłowo wykorzystać towaru; ponowne wystąpienie wady po naprawie uważa się za warunek, jeżeli ta sama wada wystąpi trzy razy po jej co najmniej dwóch poprzednich naprawach, nawet jeśli jest to wada usuwalna, ale kupujący nie może właściwie korzystać z towaru z powodu większej liczby wad; za większą liczbę wad uważa się jednocześnie co najmniej trzy różne wady usuwalne, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie towaru lub jeżeli sprzedawca nie rozstrzygnie roszczenia reklamacyjne w przewidzianym prawem terminie 30 dni (w takim przypadku uznaje się wada towaru za wadę nieusuwalną).
 4. Jeżeli pojawią się inne nieusuwalne wady towaru, kupującemu przysługuje uzasadniona obniżka ceny towaru.
 5. Przy rozpatrywaniu reklamacji poprzez udzielenie rabatu na cenę zakupu należy wziąć pod uwagę rodzaj wady, stopień i sposób zużycia towaru oraz możliwość jego dalszego wykorzystania. O wysokości udzielonego rabatu ostatecznie decyduje sprzedawca.
 6. Jeżeli towary sprzedawane po niższej cenie mają wadę, za którą odpowiedzialny jest sprzedawca, kupujący ma prawo do rozsądnej obniżki ceny zakupu zamiast prawa do wymiany towaru.
 7. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i zakończenia procedury reklamacyjnej poprzez przekazanie naprawionego towaru, wymianę towaru, zwrot ceny zakupu towaru (po odstąpieniu od umowy), uiszczenie rozsądnej obniżki ceny towaru lub pisemne wezwanie do przyjęcia kwoty reklamacyjnej albo uzasadnione odrzucenie roszczenia reklamacyjnego.
 8. Rozstrzygnięcie reklamacji pozostaje bez uszczerbku dla prawa kupującego do odszkodowania na podstawie ustawy nr. 294/1999, zbiór praw, w sprawie odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wadliwy produkt, wraz z późniejszymi zmianami.

ARTYKUŁ VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin reklamacyjny wchodzi w życie i jest ważny od 1. 9. 2019.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu reklamacyjnego bez uprzedniego powiadomienia.
 3. W Novej Lesnej dnia 1. 9. 2019.