WARUNKI HANDLOWE

ARTYKUŁ I.

POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) regulują stosunki między kupującym a sprzedającym w zakresie sprzedaży towarów między spółką handlową Karpos Poland, s. r. o., REGON: 52 179 141, (zwana dalej „Sprzedawcą”) oraz jej partnerami biznesowi lub klientami (zwanymi dalej „Kupującym”).

 2. Wysyłając zamówienie, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi OWH, których Procedura Reklamacyjna stanowi integralną część, i że się z nimi zgadza. Kupujący jest wystarczająco informowany o niniejszych OWH przed utworzeniem i wysłaniem zamówienia oraz ma możliwość zapoznania się z nimi.

 3. Sprzedającym jest firma handlowa Karpos Poland, s. r. o., REGON: 52 179 141, siedziba: 059 86 Nová Lesná, Tatranská 243, Republika Słowacka, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Preszowie, sekcja: Sro, wkładka numer: 37666 / P. Dalsze informacje na temat sprzedawcy są dostępne w sekcji „Kontakt” na tej stronie internetowej.

 4. Kupujący jest konsumentem lub przedsiębiorcą.
  a) Konsument jest osobą fizyczną, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy nie działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej lub w ramach niezależnego wykonywania zawodu. Nawiązując relację biznesową, konsument przekazuje swoje dane kontaktowe sprzedającemu, które są niezbędne do sprawnego przetwarzania zamówienia lub dane, które chce mieć podane w dokumencie zakupu. Stosunki prawne Sprzedawcy z konsumentem, które nie są wyraźnie uregulowane w niniejszych OWH, regulują odpowiednie przepisy ustawy  nr. 40/1964, Kodeks cywilny, oraz ustawy nr. 250/2007, zbiór praw, o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr. 372/1990, w sprawie przestępstw, z późniejszymi zmianami, oraz na mocy ustawy nr. 102/2014, zbiór praw, w sprawie ochrony konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw.
  b) Przedsiębiorca oznacza osobę zarejestrowaną w rejestrze handlowym (głównie firmy), osobę prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie licencji handlowej (jednoosobowy przedsiębiorca zarejestrowany w licencji handlowej), osobę prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie licencji niehandlowej na podstawie szczególnych przepisów (przykłady obejmują zawody wolne lub niezależne, takie jak prawnicy albo adwokaci, itd.), osoba prowadząca produkcję rolną oraz zarejestrowana na podstawie szczególnych przepisów. Stosunki prawne Sprzedającego z Kupującym, który jest przedsiębiorcą, które nie są wyraźnie regulowane niniejszymi OWH, ani umową pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, jest regulowana odpowiednimi przepisami Ustawy nr. 513/1991, zbiór praw, Kodeks handlowy, z późniejszymi zmianami.

 5. Organem nadzorczym jest Słowacka Inspekcja Handlowa (SIH), Inspektorat SIH dla regionu Preszowa, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Republika Słowacka, Departament Technicznej Kontroli Produktów i Ochrony Konsumentów, tel. nr: 051/7721 597, nr. faksu: 051/7721 596, e-mail: pr@soi.sk.

 6. Umowa sprzedaży (umowa kupna) może być zawarta z konsumentem lub przedsiębiorcą. 
  a) Jeśli kupujący jest konsumentem, propozycją zawarcia umowy kupna jest umieszczenie towarów oferowanych przez sprzedawcę na stronie jego sklepu internetowego. Umowa sprzedaży powstaje, gdy kupujący wysyła zamówienie do konsumenta, a dostawca przyjmuje to zamówienie. Tą akceptacją przez dostawcę potwierdza kupującemu wiadomość e-mailową na podany przez niego adres e-mailowy, ale to potwierdzenie nie wpływa na powstanie tej umowy.
  b) Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą, propozycją zawarcia umowy kupna jest zamówienie towaru wysłane przez przedsiębiorcę kupującego, a sama umowa kupna zostaje zawarta w momencie dostarczenia kupującemu wiążącej zgody sprzedającego z jego propozycją.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli na stronie internetowej Sprzedającego wystąpi usterka techniczna spowodowana okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy lub jeżeli zamówiony towar nie będzie dostępny z powodu wyprzedaży lub wycofania się z oferty Dostawcy. W przypadku którejkolwiek z powyższych sytuacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Kupującego oraz prześle Kupującemu potwierdzenie anulowania zamówienia pocztą elektroniczną.

 8. Wszystkie relacje i ewentualne spory wynikające z umowy będą rozstrzygane wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa Republiki Słowackiej oraz będą rozstrzygane przez właściwy sąd.

ARTYKUŁ II. 

BEZPIECZEŃSTWO ORAZ OCHRONA INFORMACJI

 1. Warunki przetwarzania danych osobowych obowiązujące od 1.9.2019 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi można znaleźć pod poniższym linkiem.

ARTYKUŁ III.

GODZINY PRACY

 1. Za pośrednictwem sklepu internetowego www.karpos-outdoor.pl kupujący mogą zamawiać towary codziennie 24 godziny na dobę.

 2. 2. Wizyta w celu zamówienia towarów lub osobisty odbiór zamówionych towarów w siedzibie firmy jest możliwa po uprzednim uzgodnieniu za pośrednictwem kontaktów wymienionych na tej stronie internetowej w sekcji „Kontakt”.

ARTYKUŁ IV.

CENA TOWARU ORAZ JEGO ZAMAWIANIE

 1. Cena towaru jest podana indywidualnie dla każdego oferowanego  towaru w sklepie internetowym sprzedawcy, a jego cena jest wiążąca dla sprzedawcy. Dostępne towary zostaną dostarczone Kupującemu po cenie obowiązującej w momencie składania zamówienia. Kupujący konsument ma możliwość zapoznania się z całkowitą ceną towaru, w tym z podatkiem VAT i wszystkimi innymi opłatami (transport, itp.) jeszcze przed zrealizowaniem zamówienia. Cena ta zostanie podana w zamówieniu oraz w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zamówienia.

 2. W przypadku specjalnych towarów na zamówienie lub towarów, które nie są aktualnie dostępne w magazynie u dostawcy, kupujący ma możliwość sprawdzenia daty dostawy oraz ostatecznej ceny towarów u sprzedawcy przez telefon lub przez e-mail na numery lub adresy podane na tej stronie internetowej w sekcji „Kontakt”. Jeżeli kupujący jest konsumentem, musi zostać uprzednio poinformowany o fakcie, że towary są wykonywane wyłącznie na zamówienie, a umowa o kupno nie zostanie zawarta, dopóki oferta nie zostanie dopracowana przez sprzedającego.

 3. Możecie zamówić towar w następujący sposób:
  - za pośrednictwem sklepu internetowego www.karpos-outdoor.pl
  - e-mailem na eshop@karpos-outdoor.pl
  - osobiście w siedzibie spółki po uprzednim uzgodnieniu

ARTYKUŁ V.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący, który jest konsumentem zarówno jak i uprawnionym nabywcą, jak i kupujący, który jest przedsiębiorcą, ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna.
  a) Kupujący, który jest uprawnionym konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna zgodnie z § 12 ustawy nr. 108/2000 Zbiór Praw, o ochronie konsumentów przy sprzedaży bezpośredniej lub wysyłkowej z późniejszymi zmianami, bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru, przy czym konieczne jest zawiadomienie sprzedawcy o odstąpieniu od zawartej umowy kupna w tym terminie. Kupujący ma to prawo w przypadku, nawet jeśli towary zamówione przez Internet zostały odebrane osobiście w punkcie odbioru sprzedawcy. Kupujący zobowiązany jest zwrócić Kupującemu towar, kompletny, z pełną dokumentacją, nieuszkodzony, czysty, w tym oryginalne opakowanie, w stanie i wartości, w jakiej towary zostały odebrane. W przypadku, gdy zwracany towar jest niekompletny lub uszkodzony, sprzedawca może odpowiednio zmniejszyć kwotę zwrotu. Pieniądze zostaną zwrócone konsumentowi kupującemu w ciągu 15 dni od daty wycofania od umowy przez kupującego. Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia nieoczyszczonych lub w inny sposób zanieczyszczonych albo skażonych towarów, które nie spełniają norm higieny, po upływie 14-dniowego terminu określonego prawem. Jeżeli kupujący zdecyduje się odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jest on zobowiązany dostarczyć towar do sprzedawcy z dowodem zakupu oraz podać numer swojego konta bankowego, na rzecz którego sprzedawca przekaże kupującemu kwotę ceny zakupu lub informację, czy kwota zostanie pobrana na następny zakup. Kupujący przyjmuje do wiadomości fakt, że w przypadku dostarczenia prezentów wraz z towarem, zostaje zawarta umowa darowizny pomiędzy sprzedającym a kupującym, pod warunkiem, że przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zgodnie z § 12 ustawy nr. 108/2000 Zbiór Praw, Umowa darowizny przestaje obowiązywać, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu, wraz ze zwróconym towarem, oddać też darowane prezenty. Kupujący nie może wysłać towaru, który kupił od Sprzedającego, i chce zwrócić go Sprzedawcy, w formie wysyłki za pobraniem. Towar dostarczony w ten sposób nie zostanie przejęty przez sprzedającego, a kupujący może nie mieć wystarczająco czasu na zwrot towaru w właściwy sposób. Jeżeli wszystkie powyższe warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot należności zostanie wysłany na konto wskazane przez kupującego, najpóźniej w ciągu 15 dni od daty wycofania od umowy lub kwota tan może zostać wykorzystana na ponowny zakup towaru od sprzedawcy.
  b) Kupujący, który jest przedsiębiorcą, może uzgodnić ze sprzedawcą odstąpienie od umowy zakupu w zależności od stanu zwracanego towaru, przesądzonej gwarancji oraz aktualnej ceny zwracanego towaru. Stan towaru ocenia sprzedawca. Jeżeli warunki zwrotu towaru nie zostaną uzgodnione oraz zaakceptowane przez obie strony, towary zostaną zwrócone na koszt kupującego. Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia Kupującego wszelkimi poniesionymi kosztami dodatkowymi. Wystawiając notę kredytową, kupujący może być zobowiązany do pokazania dowodu tożsamości w celu ochrony praw własności kupującego. Okazując dowód tożsamości, kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

ARTYKUŁ VI.

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Kupujący może zapłacić uzgodnioną kwotę ceny zakupu w formie:
  a) płatności z góry przelewem bankowym,
  b) płatności gotówką przy odbiorze towaru w punkcie odbioru,
  c) płatności przy odbiorze towaru (gotówka jest pobierana od klienta przez przewoźnika),

 2. Towar pozostaje własnością sprzedawcy, w ramach zastrzeżenia własności, do momentu pełnej zapłaty uzgodnionej ceny zakupu.

ARTYKUŁ VII.

WARUNKI DOSTAWY

 1. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej. Towar można dostarczyć kupującemu na uzgodnionych warunkach za pośrednictwem usługi transportowej. Cena transportu oparta jest na aktualnym cenniku w dniu zamówienia.

 2. Odbiór osobisty. Towar można odebrać osobiście w siedzibie firmy po uprzednim uzgodnieniu za pośrednictwem kontaktów wymienionych na tej stronie internetowej w sekcji „Kontakt”. Towar może zostać przejęty wyłącznie przez kupującego lub osobę przez niego upoważnioną, która potwierdzi swoje upoważnienie do przejęcia zamówionych towarów w sposób kwalifikowany i wiarygodny za pomocą pełnomocnictwa oraz ważnego dokumentu tożsamości.

ARTYKUŁ VIII.

WARUNKI GWARANCJI

 1. 1. Warunki gwarancji na towary podlegają Procedurze reklamacyjnej Sprzedawcy oraz obowiązującym przepisom prawnym słowackim. Reklamacje w okresie gwarancyjnym mogą być składane przez kupującego wyłącznie na podstawie wypełnionego certyfikatu gwarancyjnego. Jeśli zakupiony towar nie ma certyfikatu gwarancji, jako dokument zakupu służy dokument gwarancyjny.

ARTYKUŁ IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Te podane OWH są ważne od 1. 9. 2019.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWH bez uprzedniego powiadomienia.

 3. W Novej Lesnej dnia 1. 9. 2019.